Obec Tuchyňa
Tuchyňa
Vytisknout

Obec Tuchyňa vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

„ hlavný kontrolór obce Tuchyňa“

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tuchyni.

    Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Tuchyňa zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami

do 18.12.2015 2015 na adresu : Obec Tuchyňa 205, 018 55 Tuchyňa

v uzavretej obálke s označením “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – “NEOTVÁRAŤ!”

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

Požiadavky:

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

• znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.

Všeobecné podmienky:

• hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti

• funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

• vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

• nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

• účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

• príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

• hospodárenie s finančnými prostriedkami

• plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

• dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

• opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

• k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

• možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

• výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

• zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

Dátum vloženia: 14. 2. 2016 13:07
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 4. 2020 13:08
Autor:

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Národný projekt

národný projekt

Zelená škola

Zelená škola

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Družobná obec Nedašov

Odkaz na družobnú obec Nedašov

Cintorín

cintorín

Mapový portál

mapový portál