Obec Tuchyňa
Tuchyňa
Vytisknout

Poskytovanie informácií

Dňa 1. 1. 2001 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií). V zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona Obecný úrad v Tuchyni oznamuje, že informácie súvisiace s činnosťou samosprávy obce môžete získať:

a) na internetovskej stránke Obce Tuchyňa www.obec-tuchyna.sk ,
b) na Obecnom úrade v Tuchyni (ďalej len ,,úrad“).
c) na informačnej tabuli úradu

O informácie môžete požiadať obecný úrad:
a) ústne priamo na Obecnom úrade Tuchyňa, Tuchyňa 205, 018 55 Tuchyňa, počas úradných hodín,
b) písomne na adrese: Obecný úrad Tuchyňa, Tuchyňa 205, 018 55 Tuchyňa,
c) faxom na čísle +421 42 44 92 563
d) elektronickou poštou (e-mail: obec(at)obec-tuchyna.sk alebo info(at)obec-tuchyna.sk, prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom počas pracovných dní.

 

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácie
Starostka obce rozhodla, že poskytovanie informácií nebude zatiaľ pre občanov spoplatnené. K zmene tohoto rozhodnutia môže dôjsť v závislosti od nárastu spracovávanej agendy, v takom prípade by bola možnosť úhrady za sprístupnenie informácií prehodnotená.

V zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií uvádzame:

1. Zriadenie Obce Tuchyňa
Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:
a) zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
b) Ústava SR

Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohu obcí.
“Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky: združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“
“Obce samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.“(§ 4, ods. 1)
Pri výkone samosprávy používajú obecnú pečať, obecný erb, obecné insígnie a obecnú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2)
Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec zákonom.


2. Organizačná štruktúra Obce Tuchyňa
Organizačná štruktúra Obce Tuchyňa je súčasťou Organizačného poriadku Obce Tuchyňa, ktorý bol schválený uznesením OZ.


3. Kompetencie obce Tuchyňa, jej pôsobnosť
a) samosprávna (vlastná)
- čl. 67 Ústavy SR, § 1 a ďalšie zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.
• pôsobnosť v oblasti existencie obce a jej hraníc,
• rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku (ak nie je niektorý úkon zákonom zverený inému subjektu),
• zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce, záverečného účtu, vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov,
• usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci, najmä vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci, k využívaniu miestnych zdrojov ...
• schvaľovanie územného plánu obce alebo jej častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
• vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávanie verejného zhromaždenia občanov obce,
• uznášanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach
• určovanie organizácie obecného úradu a schvaľovanie vnútroorganizačných predpisov a noriem,
• zriaďovanie a kontrolovanie obecných podnikov a organizácii a vymenovávanie ich riaditeľov (vedúcich),
• zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce (napr. orgány OZ) a určovanie ich náplne práce,
• udeľovanie čestného občianstva.

b) delegovaná (prenesená)
- čl. 71 Ústavy SR, § 5 zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.
• požiarna ochrana,
• civilná ochrana,
• ochrana životného prostredia,
• oblasť výstavby,
• oblasť sociálna, školstvo ...


4. Normotvorná činnosť obce
Na plnenie úloh samosprávy alebo ak to ustanovuje zákon obec

• vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN)
• formou uznesenia (keďže ide o kolektívne rozhodovanie) schvaľuje, rozhoduje, ukladá, berie na vedomie, volí, odvoláva, menuje, ruší, zriaďuje atď.

a) Všeobecne záväzné nariadenia obce (§ 6 zákona o obecnom zriadení)

Schvaľovanie VZN je vyhradenou právomocou OZ. VZN sa schvaľujú 3/5 väčšinou prítomných poslancov OZ. Zákonom je upravený spôsob ich vyhlasovania a zverejňovania.
VZN upravujú napríklad také problematiky akými sú:
miestne poplatky, podmienky predaja tovaru na území obce, parkovanie a státie vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, poriadok pre cintoríny nachádzajúce sa na území obce, chov zvierat, zimná údržba ciest, miestnych komunikácií, ochrana životného prostredia, požiarny poriadok, ukladanie odpadu, trhový poriadok, používanie a ochrana obecných symbolov a iné.

b) uznesenia OZ

Uznesenia sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov OZ. Uzneseniami, ktoré smerujú spravidla do vnútra obce a predstavujú rozhodovanie zväčša organizačného charakteru, boli schválené napríklad vnútroorganizačné normy ako sú:
• Organizačný poriadok Obce Tuchyňa,
• Pracovný poriadok Obecného úradu Tuchyňa,
• Zásady odmeňovania starostu, hlavného kontrolóra, zamestnancov obce, poslancov OZ, atď..
• Rokovací poriadok OZ v Tuchyňa,
• Zásady hospodárenia s majetkom obce,
• Zásady činnosti komisií OZ,
• a iné.

5. Postup pri vybavovaní žiadosti o zverejnenie informácie
Žiadateľ požiada o informáciu určeným spôsobom.
Žiadosť o sprístupnenie informácie obecný úrad vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov uvedených v zákone môže obecný úrad predĺžiť lehotu, najviac však do 10 dní.

6. Ako podať odvolanie
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Odvolanie sa podáva písmómne na Obecný úrad v Tuchyni, teda u povinnej osoby, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje starosta obce.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov , podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.


 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Národný projekt

národný projekt

Zelená škola

Zelená škola

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Družobná obec Nedašov

Odkaz na družobnú obec Nedašov

Cintorín

cintorín

Mapový portál

mapový portál